Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Uzyskaj więcej informacji o nocie księgowej na 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za przesłane im faktury w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to znaczny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie od 2013 r. w razie wyniknięcia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania opieszałym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeśli należność jest mniejsza niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, ale nie większej niż 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, a kiedy wysokość nieopłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Co istotne, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności wcześniejszego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Należy jednakże rozważyć czy wysłanie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy utrzymywanych często przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. W końcu przyczyną poślizgu we wniesienia należności za fakturę może być zwykłe niedopatrzenie czy krótkotrwałe kłopoty z wypłacalnością dłużnika, a nie jego umyślny zabieg. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Sprawdź generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro ustawa mówi o nocie w walucie euro. Instrukcje w tym zakresie znajdują się w przytoczonym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za przelicznik uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Przedsiębiorcom rekomendujemy skorzystanie z generatora not księgowych, udostępnionego darmowo na stronie Flobo – autorskiego narzędzia automatyzującego obsługę należności, które wyposażone jest również w skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]